ازازدواج با افرادزیر جدآ خودداری کنید :

1.فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )

2.فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به ان کند .

3.کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد یا و یا دروغ های مهمی گفته باشد .

با چه کسی ازدواج نکنید4.فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک تخصصی خود را معالجه کرده باشد )

5.فرد کنترل کننده .

6.فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .

7.فرد ناامن و بدبین.

8.فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال )

9.فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید .

10.فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد

11.کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی)

12.فرد معتاد (به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و….)

*نکته : احتمال شکست در هر یک از موارد فوق بیش از 90 درصد خواهد بود .*

پزشک تو

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.