چرا کودکان رفتار والدین را تقلید می کنند

اگر کودک خردسالی در خانواده ی خود و یا اطرافیانتان داشته باشید ، مسلما دیده اید که گاهی کودک سعی بر این دارد که کاری را مانند بزرگتر هایش انجام دهد. به این عمل ، تقلید کردن می گویند. تقلید کردن نشان دهنده ی رشد ذهنی و تکنولوژیکی کودک است ، این کار در حقیقت […]