اطلاعاتی درباره عمل استنت گذاری

اطلاعاتی درباره استنت – استنت یک لوله توری سیمی کوچک می باشد که سبب باز شدن سرخرگ شده و به شکل دایمی داخل آن می ماند. چرا از استنت استفاده می شود؟ هنگامی که یک سرخرگ کروناری (یک سرخرگ خونرسانی کننده به عضله قلبی ) به واسطه تجمع رسوباتی که در مجموع پلاک نامیده می […]