عکس العمل مناسب در برابر انتقادات

عکس العمل مناسب در برابر انتقادات – ابتدا تلاش کنید آرام باشید و بعد گوش کنید. صحبت طرف مقابل را قطع نکنید, فقط گوش کنید. در طی گوش کردن از قضاوت و ارزیابی هم خودداری کنید و فورا پاسخ ندهید. حتی مشغول فکر کردن به اینکه چه جوابی باید بدهید نباشید تا سخنان طرف مقابل […]