بیماری شیستوزومیاز

تعریف بیماری : شیستوزومیازیس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انگلی در جهان است عامل بیماری، انگلی بنام شیستوزوما می باشد که نوعی کرم پهن است که در آب‌های شیرین دارای حلزون زندگی می‌کند و ۵ گونه دارد که در ایران تنها نوع ادراری یا هماتوبیوم آن بیماری ایجاد می کند اهمیت بیماری: ۲۰۷ ‪ میلیون نفر […]