تاریخچه جذام

تاریخچه جذام -خرین‌ یكشنبه‌ ماه‌ ژانویه‌ هر سال‌ میلادی، “روز جهانی‌ كمك‌ به‌ بیماران‌ جذامی”‌ نامیده شده است که امسال مصادف بود با 25 ژانویه 2009 (6 بهمن 1387). در بین‌ بیماری‌های‌ باستانی‌، یكی‌ از قدیمی‌ترین‌ و معروف ترین‌ آنها، بیماری‌ جذام‌ است‌ كه‌ عامه‌ مردم‌ ایران‌ به‌ آن‌ «خوره‌» می‌گویند. منشا این‌ بیماری‌ را […]

جذام چیست

جذام چیست جذام : يكي از بيماري‌هاي پوستي بيماري جذام است اين بيماري بسيار مزمن و مسري است. بيماري جذام به وسيله باكتري (باسيل) مقاومي به نام ميكوباكتريوم‌لپره به وجود مي‌آيد. مناطقي از اعضاي بدن مثل پوست و اعصاب مهمترين اعضاي هستند كه هدف حمله اين باسيل قرار مي‌گيرند. ولي در نظر داشته باشيد كه […]