ویژگیهای رفتاری خانواده سالم

ویژگیهای رفتاری خانواده سالم – – خانواده سالم ( خانواده دمکرات) 1 – افراد خانواده سرزنده و با محبت هستند و همه رفتار و اعمال آنان با نوعی اصالت توام است. 2 – افراد خانواده به طور آشکار رنج و ناراحتی و نیز احساس همدری خود را نسبت به افراد دیگر خانواده بیان می کنند. 3 […]