ارتباط بین گروه خونی افراد و ازدواج چیست

ارتباط بین گروه خونی افراد و ازدواج چیست – گروه خونی چیست؟ به طور خلاصه گروه های خونی یک روش برای تقسیم بندی خون افراد است. این تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود پادگن (آنتی ژن) های موروثی خواصی روی سطح گلبول های قرمز انجام می شود. براساس مهمترین این تقسیمات، خون همه […]