اطلاعاتی درباره سفالوسپورین‌ ها

اطلاعاتی درباره سفالوسپورین‌ ها – سفالوسپورین‌ها یکی از قدیمیترین و پرتعدادترین آنتی بیوتیکها هستند که بر بسیاری از عوامل بیماریزا موثرند و بسته به نسل٬ در اشکال دارویی گوناگون مانند کپسول، شربت، آمپول و غیره تولید میشوند. این داروها مانند پنی سیلینها از گروه بتالاکتامها هستند. طبقه بندی سفالوسپورین‌ها سفالوسپورین نسل اول (مؤثرتر بر کوکسی […]