ساختمان دندان

یک دندان سالم در ظاهر از دو قسمت عمده تشکیل شده تاج دندان و ریشه دندان. تاج قسمتی از دندان است که در دهان دیده می‌شود و ریشه قسمتی از دندان است که در داخل استخوان فک قرار دارد. ولی در واقع از سه قسمت مجزا یعنی مینا، عاج و پالپ یا عصب دندان تشکیل […]