حمله ايسكمیک گذرا چيست

حمله ايسكمیک گذرا چيست – علت يك حمله ايسكمیک گذرا چيست؟لخته خوني كه منجر به حمله ايسكمیک گذرا ميشود از كجا مي آيد؟چرا لخته خون در رگ يا قلب شكل مي گيرد؟علائم حمله ايسكمیک گذرا چيست؟حمله ايسكمیک گذرا تا چه حد رايج است؟ بعد از يك حمله ايسكمیک گذرا چه آزمايشاتي رايج هستند؟ اگر حمله ايسكمي گذرا داشتيد […]