علل و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریایی

علل و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریایی –  اندوکاردیت باکتریایی عبارتست از عفونت هر یک از موارد زیر: لایه داخلی قلب (اندوکاردیوم). دریچه های قلبی.اندوکاردیت باکتریایی بیماری خطرناک و گاه کشنده ای می باشد. دو عامل سبب بروز آن می شوند : باکتریها و قلبی که بدلیل انواع بیماری مستعد اندوکاریت شده است . مردان ، […]