کنترل رشد در کودکان

روش های کنترل رشد کنترل رشد به روش های زیر انجام می شود: استفاده از منحنی های رشد در کودکی که بطور مرتب کنترل می شود. این روش مطمئن تر است چون منحنی های رشد دقیق تر و مطمئن تر است. استفاده از فرمول های در دسترس برای رشد وزنی و قدی. اطلاع از سیر افزایش […]