موارد کاربرد روان درمانی

موارد کاربرد روان درمانی – کاربرد انواع مختلف رواندرمانی بستگی به نوع مشکل از نظر حاد یا مزمن بودن ونیز از نظر ریشه هایش دارد که به دو نمونه از پرکاربردترین آنها می پردازیم : 1) رواندرمانی به شیوه رفتاردرمانی شناختی (Cognitive Behavior Therapy C.B.T.) در مورد انواع اختلالات روانی از جمله : a. ضعف […]