نمونه گیری مایع نخاعی چیست

نمونه گیری مایع نخاعی – نمونه گیری مایع نخاعی چيست؟نمونه گیری مایع نخاعی چگونه انجام ميشود؟آيا نمونه گیری مایع نخاعی ريسك يا عوارض جانبي دارد؟ نمونه گیری مایع نخاعی چيست؟ نمونه گیری مایع نخاعی (كه گاهي بذل كردن مايع نخاعي) نيز گفته ميشود رويه اي است كه در طي آن نمونه اي از مايع مغزي نخاعي (CSF ) براي آزمايش […]