هماتوکریت چیست

هماتوکریت چیست؟ هموگلوبین، پروتئینی در گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را از ریه ها به بافت های بدن می برد و دی اکسید کربن را از بافت ها به ریه ها بر می گرداند. هماتوکریت نیز جزئی از گلبول های قرمز خون می باشد. هماتوکریت همیشه به صورت درصد بیان می شود؛ برای مثال […]