سوالات تخصصی درباره پنی سیلین ها

سوالات تخصصی درباره پنی سیلین ها – 1. سوال: زمان صحیح مصرف پنی سیلین های خوراکی، چه هنگام است؟     پاسخ: با توجه به اینکه جذب پنی سیلین های خوراکی به همراه غذا کاهش می یابد، بهتر است که یک تا دو ساعت قبل یا بعد از مصرف غذا مورد استفاده قرار گیرند. جالب است […]